Regulamin świadczenia usług sklepu FABRYKA-ZAPROSZEŃ§ 1

Postanowienia ogólne

1.1. sklep.fabryka-zaproszen.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Paweł Nowak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ARTGO Paweł Nowak z siedzibą w Zawierciu, ul. Nowowierzbowa 20/22, wpisaną do CEIDIG. Nip: 649-214-57-23

1.2. Regulamin określa zasady zawierania transakcji w sklepie internetowym www.sklep.fabryka-zaproszen.pl

1.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.4 Korzystanie ze sklepu internetowego www.sklep.fabryka-zaproszen.pl jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

- Internet Explorer z włączoną obsługą [wskazanie niezbędnych aplikacji, np. aplety Javy],

1.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sklep.fabryka-zapreoszen.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

1.6 Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

1.7 Postanowienia Regulaminu nie uchybiają bezwzględnie obowiązującym przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Kupujący jest konsumentem. Jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, nie ma on zastosowania w obrocie konsumenckim i Sprzedawca nie będzie go stosował w umowach z konsumentami.

1.8 Autorskie prawa do treści znajdujących się na stronie Sklepu przysługują Sprzedawcy. W szczególności zabrania się wykorzystywania zdjęć i opisów Produktów w Internecie, chociażby nie były one przedmiotem prawa autorskiego; stanowi to czyn nieuczciwej konkurencji.§ 2

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

2.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego www.sklep.fabryka-zapreoszen.pl jest rejestracja w jego ramach.

2.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

2.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu, przetwarzanie danych osobowych oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

2.4. ARTGO Paweł Nowak może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, może także ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, gdy Klient:

- podczas rejestracji w sklepie internetowym podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

- dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

- dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez ARTGO Paweł Nowak za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię ARTGO Paweł Nowak

2.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, może dokonać powtórnej rejestracji po uprzedniej zgodzie ARTGO Paweł Nowak.

2.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy www.sklep.fabryka-zapreoszen.pl podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

2.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla ARTGO Paweł Nowak

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

2.8 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Kupującego do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje.

2.9 Konto jest niezbywalne i nie może być udostępniane jakimkolwiek innym osobom,  w tym członkom rodziny, znajomym itp. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki użycia jego Konta przez osobę nieuprawnioną.

2.10 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili lub e-maili Kupujących jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Kupujący.

2.11 Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego wszelkimi kosztami wynikającymi z podania nieprawidłowych danych związanych ze zmianą adresu dostawy (gdy zamówienie jest w trakcie dostawy koszt ponownej dostawy lub przekierowania paczki ponosi Kupujący.

2.12 Dokonując zakupu Kupujący wskazuje, czy dokonuje go jako „osoba prywatna” czy też „firma”. Wyboru dokonuje zaznaczając "paragon" lub "faktura". W przypadku gdy wybrał on opcję "paragon" oznacza to, iż Produkt nabywa w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową i jest on konsumentem, w przypadku gdy wybrał on opcję „faktura” oznacza to, iż Produkt nabywa w celu bezpośrednio związanym z działalnością gospodarczą lub zawodową i nie jest on konsumentem.
2.13 W każdym momencie korzystania ze Sklepu Kupujący zarejestrowany ma możliwość wylogowania się ze swojego Konta.


§ 3

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

3.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego www.sklep.fabryka-zaproszen.pl należy wejść na stronę internetową http://www.sklep.fabryka-zaproszen.pl, dokonać wyboru właściwych pozycji wykonując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie w zakładce "jak zamawiać...."

3.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Przejdź do realizacji zamówienia” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz rodzaju i ilości wybranych produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. Może również wybrać czy potrzebuje paragon lub fakturę

3.4 Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik proszony jest o dokonanie wyboru sposobu rejestracji na sklepie. Ma do wyboru:

a) zalogowanie się na istniejące, założone wcześniej przez siebie konto

b) stworzenie nowego konta – z którego można korzystać przy kolejnych zamówieniach (nie będzie trzeba ponownie wpisywać danych)

  1. wybrać "szybkie zakupy" – jednorazowe zakupy na sklepie, przy kolejnych zakupach ponownie będzie trzeba wpisywac dane

3.5. Przy "szybkich zakupach" Klient zobowiązany jest podać: swój adres e-mail, imię, nazwisko,dokłany adres oraz telefon kontaktowy. Musi również potwierdzić zpoznanie się z regulaminem sklepu internetowego sklep.fabryka-zaproszeń.pl ora z prowadząną przez ten sklep polityką prywatności

3.6. W przypadku rejestracji najpierw podajemy adres e-mail, imię, nazwisko oraz ustalamy hasło do ponownego logowania, następnie musimy potwierdzić zpoznanie się z regulaminem sklepu internetowego sklep.fabryka-zaproszeń.pl ora z prowadząną przez ten sklep polityką prywatności, a następnie podajemy swoje dane adresowowe – zakładamy konto

3.7. Kupujący jest obowiązany do:
a) przechowywanie danych do Konta (login, tj. adres e-mail oraz hasło) w bezpiecznym miejscu;
b) nieujawniania nikomu hasła do Konta;
c) regularnej zmiany hasła do Konta;
d) niezwłocznego zawiadomienia Sprzedawcy w przypadku powzięcia podejrzenia, iż ktoś używa Konta bez zgody Kupującego.
e) nieujawniania nikomu hasła do swojego adresu e-mail, gdyż na ten adres wysyłane jest nowe hasło dla Kupującego, w przypadku jego zapomnienia.

3.8. Po uzupełnieniu danych przechodzimy do wyboru dostawy. Do wyboru są dwie opcje podane w § 6

3.9. Ponownie potwierdzamy zapoznanie się z regulaminem sklepu

3.10. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu/ów zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy

3.11.W sklepie interentowym sklep.fabryka-zaproszń, można dokonywac płatności wyłącznie za pomocą przelewu bankowego, po kliknięciu wyboru płatności przelewem ponownie można zobaczyć podsumowanie zamówienia

3.12. Klikając "potwierdzam zamówienie" klinet potwierdza zgodnośc danych i zgadza się na dalszą realizację

3.13. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z ARTGO Paweł Nowak Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

3.14. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

3.15. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

§ 4

Ochrona danych osobowych

4.1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest firma ARTGO Paweł Nowak (Sprzedawca)

4.2. Podawanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie ma możliwości zawarcia umowy kupna/sprzedaży.

4.3. ARTGO Paweł Nowak realizuje pozyskiwanie danych użutkowników przez:

a) dobrowolne wypełnienie formularza kontaktowego ,

b) przez zapisywanie w urządzeniach plików cookie („ciasteczek”)

c) poprzez gromadzenia logów użytkowników na serwerach hostingowych hekko.pl

4.4. Sprzedawca wymaga podania informacji:

a) przy dokonywaniu Rejestracji:

- obowiązkowe dane : imię, nazwisko, adres e-mail

- nieobowiązkowo dane: płeć, data urodzenia

b) po dokonaniu Rejestracji:

- obowiązkowe dane: adres (ulica, numer domu, lokalu, kod pocztowy, miasto,kraj), przynajmniej jeden numer telefonu

- nieobowiązkowo: nazwa firmy, dodatkowy numer telefonu, dodatkowy adres do wysyłki, dane do faktury (NIP), inne dodatkowe informacje

c) przy składaniu zamówienia bez dokonywania Rejestracji (szybkie zakupy):

- obowiązkowe dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres wysyłki (ulica, numer domu, lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj),

- nieobowiązkowe dane: płeć, data urodzenia, dane wysyłkowe jeżeli są inne niż podany adres kupującego.

d) serwis może zapisywać również informacje na temat połączenia (numer IP urządzenia, czas i datę połączenia

4.5. Wykorzystanie danych Kupującego:

a)Dane podawane przez Kupującego są dobrowolne.

b)Dane zebrane przez Sprzedającego wymagane są w celach zawarcia umowy, kontaktu z Kupującym, wysyłki zakupionego towaru, obsługi Kupującego, rozliczeń.

c)Sprzedający nie udostępnia danych Kupującego osobom trzecim bez zgody Kupującego.

d)Sprzedający może udostępnić i przechowywać w granicach prawa dozwolonego niektóre dane np.: w celach księgowych,, firmom kurierskim realizujących wysyłki towaru do Kupującego, podmiotom administrującym serwer, na którym znajduje się serwis.

e)Sprzedawca może wykorzystać dane do informacji handlowej serwisu, jeżeli Kupujący wyrazi na to zgodę.

4.6. Kupujący ma prawo do zmiany, wglądu oraz usunięcia całości lub części swoich danych, z wyjątkiem tych, które są niezbędne do realizacji umowy lub/i zleceń.

4.7. Kupujący oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach.§ 5

Ustalanie szczegułów zamówienia

5.1. Pierwszym etapem po złożeniu zamówienia jest uzupełnienie i wysłanie na maila info@fabryka-zaproszen.pl formularza, w którym zawarte sa niezbędne dane do utworzenia propozycji projektu zamówionego produktu.

5.2. Klient zobowiązany jest o przesyłanie wszystkich danych w jednym mailu z formularzem. Każdorazowe dosyłanie informacji wydłuża czas realizacji. A przesyłanie informacji w kilku mailach może spowodować powstanie błędów.
5.3. Po otrzymaniu uzupełnionego formularza, zostaje wysłany Kupującemu, na e-mail, w formacie JPG, w orientacyjnym terminie do 4 dni roboczych od otrzymania uzupełnionego formularza sporządzony na podstawie danych zawartych w Formularzu Projekt Produktu, zwany dalej: "Projektem".

Termin ten może ulec wydłużeniu w zależności od nakładu pracy potrzebnego na sporządzenie Projektu.

5.4. Kupujący ma prawo zgłaszać poprawki do Projektu, opisując je w e-mailu. Zmian dokonujemy w terminie 1-2 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia poprawek.

Termin ten może ulec wydłużeniu w zależności od nakładu pracy potrzebnego na poprawienie Projektu. Zgłaszanie poprawek jest darmowe i Kupujący może je zgłaszać do momentu uzyskania satysfakcjonującego go wyglądu zamawianego Produktu.

5.5. Na Projekcie elementy upiększające są zaznaczone symbolicznie, w którym będą miejscu, nie ukazują koloru i faktury.

5.6 Na etapie od złożenia Zamówienia na sklepie internetowym do akceptacji Projektu, Kupujący i Sprzedawca nie mają obowiązku realizacji zamówienia i w każdej chwili mogą się z niego wycofać, bez żadnych roszczeń i kosztów. W szczególności Sprzedawca może odmówić sporządzenia Projektu lub uwzględniania poprawek, w przypadku:
a) gdy sporządzanie Projektu lub rozpatrzenie zgłoszonych poprawek wymagałoby nadmiernego nakładu pracy, czasu lub środków;

b) gdy czas na wykonanie produktu po zmianach nie jest wystarczający i nie miesci się w oczekiwaniah klienta oraz założeniach Sprzedającego

c) gdy wymaga on elementów, których Sprzedawca nie ma na stanie lub nie może zdobyć

d) gdy istnieją wątpliwości co do wiarygodności lub tożsamości Kupującego.

5.7. Jeśli w trakcie tworzenia projektu kupujący dokona zmian, które związane będą z dodatkowymi opłatami wykraczającymi poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne Sprzedawcy; będzie on niezwłocznie o tym powiadomiony i może z nich zrezygnować.

5.8. Kolejnym etapem realizacji jest akceptacja przez Klienta wysłanego/wysłanych projektu/projektów produktu.

5.9. Klient akceptuje projekt wysyłając do nas maila z akceptacją oświadcza jednocześnie, iż akceptuje Projekt w całości, iż sprawdził poprawność wszystkich danych, w szczególności brak błędów ortograficznych, stylistycznych, interpunkcyjnych, literówek.

5.10. Po akceptacji Projektu Kupujący nie ma już możliwości wprowadzania zmian w treści Produktu. Rodzaju i koloru, papieru oraz kopert i dodatków.

Zamówienie zostanie wykonane według zaakceptowanego Projektu. Akceptacja Projektu jest równoznaczna z tym, iż Kupujący chce otrzymać Produkt o takiej treści i w takiej formie, w jakiej zostały przedstawione w Projekcie.
5.11. Kupujący nie może powoływać się na niezgodność treści lub formy Projektu z jego oczekiwaniami, jeśli taka treść lub forma zostały przez niego zaakceptowane.

5.12. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub cofnąć zamówienie, zawiadamiając o tym Sprzedawcę drogą elektroniczną, do chwili akceptacji projektu Produktu.

5.13. Kupujący może zamówić dodatkowe ilości zamówionych Produktów (np. dodatkowe zaproszenia). Przy rozszerzeniu Zamówienia dopuszczalne są drobne zmiany w tekście, np. zmiana daty potwierdzenia przybycia.

§ 6

Płatność

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki nie zawierają one kosztów przesyłki (które obejmują także koszty pakowania, przygotowania paczki oraz transportu).

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia kwoty za zamówione produkty i usugi jedynie przelewem na numer konta bankowego

ING Bank 91 1050 1591 1000 0092 3632 9646

6.3. Do Ceny zamówionych produktów doliczany jest koszty przesyłki według cennika każdorazowo widocznego dla Kupującego przed złożeniem zamówienia.
6
.4. Koszt wysyłki uzależniony jest od rodzaju zamawianych produktów i wynosi następująco:

15 zł brutto i wysyłane są kurierem (najczęściej InPost)

6.5. Datą zapłaty Ceny wraz z kosztami przesyłki jest data uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
6.6.
Po otrzymaniu zapłaty do każdego zamówienia Kupujący może otrzymać fakturę VAT, jeśli zgłosił taką chęć najpóźniej w momencie złożenia zamówienia. W takim wypadku Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu Kupującego.

§ 7

Realizacja

Czas realizacji zamówienia wynosi 20 dni roboczych. Początkiem czasu realizacji zamówienia rozumie się dzień zaakceptowania projektu Produktu/ów i przesłaniu niezbędnych danych do realizacji zamówienia lub zaksięgowania pełnej zapłaty na koncie bankowym; w zależności co nastąpi później.

§ 8

Dostawa

8.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

8.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką pocztową lub kurierską. Koszty dostawy szczegółowo określone zostały w zakładce "ZASADY ZAMAWIANIA" widocznej na stronie głównej sklepu internetowego www.sklep.fabryka-zaproszen.pl . Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

8.3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.


§ 9

Zwroty

Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumentach (Dz. U. z 2014 r., nr 827 Kupującemu będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdyż przedmiotem świadczenia jest  rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 10

Reklamacje

10.1. W przypadku, gdy Produkt jest wadliwy, Kupującemu przysługują roszczenia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i następnych.

10.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu i Zasad zamawiani, należy kierować na adres info@fabryka-zaproszen.pl. ARTGO Paweł Nowak zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 10 dni roboczych, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

10.3. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona, a z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania - ograniczona jest do sytuacji, gdy można mu przypisać winę umyślną lub rażące niedbalstwo.

10.4. Reklamacje składa się poprzez jej przesłanie materiału zdjęciowego lub przesłania wadliwego produktu na adres firmy ARTGO Paweł Nowak.

10.5. Reklamowany Produkt nie może być wysyłany Sprzedawcy za pobraniem

10.6. Sprzedawca odmówi uwzględnienia reklamacji, gdy:
a) Produkt ma błędy lub usterki , które występowały już w zaakceptowanym przez Kupującego Projekcie lub są one autorstwa samego Kupującego, w szczególności dotyczy to błędów interpunkcyjnych, ortograficznych, stylistycznych, literówek w imionach lub nazwiskach gości lub treści produktu np. zaproszenia.

b) dotyczy ona cech Produktu, które są zgodne z jego opisem, z którym Kupujący miał możliwość zapoznać się przed złożeniem zamówienia (np. gramatura papieru, rozmiar produktu)

c) dotyczy ona treści lub formy jakiegokolwiek elementu, który jest zgodny z zaakceptowanym przez Kupującego Projektem (np. treść zaproszenia, kolor lub wielość czcionki, krój tekstu, rodzaj papieru, kolor ozdób)

d) jej podstawą są  różnice w wyglądzie Produktów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego lub monitora (np. kolor, odcień nadruku, papierów ozdobnych, proporcje)

e) dotyczy ona lekkich opaleń brzegów papieru, które sa wynikiem pracy plotera laserowego

f) podstawą są subiektywne odczucia Kupującego, Produkt nie pasuje do koncepcji estetycznej Kupującego

g) wady są wynikiem wszelkich przyczyn leżących po stronie Kupującego lub innego użytkownika

h) wady polegają na uszkodzeniach mechanicznych, termicznych, chemicznych i wszystkich innych spowodowanych działaniem bądź zaniechaniem użytkownika lub działaniem siły zewnętrznej (np. przedarcie, zabrudzenie, rozlanie cieczy)

§ 11

Postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ARTGO Paweł Nowak a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

11.3. Produkty mogą stanowić przedmiot prawa autorskiego lub innego prawa własności intelektualnej/przemysłowej, zwłaszcza te, ze względu na estetyką, niepowtarzalność i oryginalność wzorów, nowoczesne rozwiązania i pomysły. Stanowią one wytwór pracy twórczej, łączącej dobór rozwiązań kolorystycznych.
11.4 Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej i przemysłowej do Produktów przysługują wyłącznie Sprzedawcy.
11.5. Na mocy Umowy o wykonanie zamówienia Kupujący nie uzyskuje żadnych praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej i przemysłowej do Produktów, nabywa on jedynie egzemplarze tych Produktów. 
11.6. Jakiekolwiek inne wykorzystanie Produktów, w szczególności powielanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, zamieszczanie na stronach internetowych, publiczne udostępnienia, wykonywanie produktów na ich bazie (opracowania), stanowić będzie naruszenie praw Sprzedawcy i rodzi odpowiedzialność prawem przewidzianą.