Regulamin świadczenia usług sklepu FABRYKA ZAPROSZEŃ

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

.Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego FABRYKA-ZAPROSZEN.

Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod http://www.fabryka-zaproszen.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

Towar– produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

.Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej– ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§ 1

Postanowienia ogólne

1.1. sklep.fabryka-zaproszen.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Anna Górecka-Nowak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą P.P.H. "ARTGO"Anna Górecka-Nowak z siedzibą we Własnej przy ul. Zdrowej 69, 42-261 Starcza, wpisaną do CEIDIG. Nip: 573-251-27-59

1.2. Regulamin określa zasady zawierania transakcji w sklepie www.sklep.fabryka-zaproszen.pl

1.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.4 Korzystanie ze sklepu internetowego www.sklep.fabryka-zaproszen.pljest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

- Internet Explorer z włączoną obsługą [wskazanie niezbędnych aplikacji, np. aplety Javy],

1.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sklep.fabryka-zapreoszen.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

1.6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.§ 2

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

2.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego www.sklep.fabryka-zapreoszen.pl jest rejestracja w jego ramach.

2.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

2.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

2.4. P.P.H. "ARTGO" Anna Górecka-Nowak może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, może także ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, gdy Klient:

- podczas rejestracji w sklepie internetowym podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

- dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

- dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez P.P.H. "ARTGO"Anna Górecka-Nowak za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię P.P.H. "ARTGO"Anna Górecka-Nowak.

2.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, może dokonać powtórnej rejestracji po uprzedniej zgodzie P.P.H. "ARTGO"Anna Górecka-Nowak.

2.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy www.sklep.fabryka-zapreoszen.pl podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

2.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Carte Rose Magdalena Brzoza,

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.§ 3

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

3.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego www.sklep.fabryka-zaproszen.plnależy wejść na stronę internetową http://www.sklep.fabryka-zaproszen.pl, dokonać wyboru włąściwych pozycji wykonując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

3.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3.3 W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz rodzaju i ilości wybranych produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

3.4. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik proszony jest o dokonanie wyboru sposobu płatności i sposobu dostawy zamówienia.

3.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

- przedmiotu zamówienia,

- jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

- wybranej metody płatności,

- wybranego sposobu dostawy,

3.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

3.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z P.P.H. "ARTGO" Anna Górecka-Nowak Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

3.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

3.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

3.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§ 4

Dostawa

4.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

4.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką pocztową. Koszty dostawy szczegółowo określone zostały w zakładce "ZASADY ZAMAWIANIA" widocznej na stronie głównej sklepu internetowego www.sklep.fabryka-zaproszen.pl . Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

4.3 Termin realizacji dostawy wynosi 3 do 20 dni roboczych licząc od dnia otrzymania przes Fabrykę Zaproszeń zapłaty za zamówione produkty.

§ 5

Metody płatności

5.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki

5.2. Klient ma możliwość uiszczenia kwoty za zamówione produkty i usugi jedynie przelewem na numer konta bankowego

Idea Bank 68 1950 0001 2006 0900 5727 0002

§ 6

Uprawnienie do odstąpienia od umowy

6.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres P.P.H. "ARTGO"Anna Górecka-Nowak Własna, ul. Zdrowa 69, 42-261 Starcza, podany w niniejszym Regulaminie.

6.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

6.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku gdy towar został przygotowany specjalnie pod zamówienie.

6.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: P.P.H. "ARTGO" Anna Górecka-Nowak Własna, ul. Zdrowa 69, 42-261 Starcza

6.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien być opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

6.6 Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

§ 7

Reklamacje

7.1. P.P.H. "ARTGO"Anna Górecka-Nowak jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@fabtuka-zaproszen.pl. P.P.H. "ARTGO" Anna Górecka-Nowak zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 10 dni roboczych, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 8

Postanowienia końcowe

8.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy P.P.H. "ARTGO" Anna Górecka-Nowak a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

8.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.